Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Измена конкурсне документације - преузми

Oбавештење о продужетку рока - преузми

Појашњење конк. докум. - преузми

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми


Отворени поступак јавне набавке бр. ОПД 1/2015

Добра - Електрична енергија за 2015/2016 годину

06.03.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми


Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМД 5/2015

Добра - Материјал за одржавање хигијене

19.03.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми


Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМУ 7/2015

Услуге - поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме


19.05.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Одговор на питање - преузми

Oбавештење о обустави поступка - преузми

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМД 4/2015

Добра - Детерџент за машинско прање посуђа коморе пароконвекцијске пећнице.

 Назив и ознака из општег речника набавке:

 -39831210 - детерџент за машине за прање судова

 -39831220 - средства за одстрањивање масноће

 -39831250 - раствори за испирање

06.04.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Одговор на питање - преузми


Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМУ 5/2015

Услуге - Здравствене услуге -  Санитарни прегледи запослених за 2015/2016. Год.


07.04.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми


Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМУ 8/2015

Услуге - Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство и угоститељство.

06.04.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Одговор на питање - преузми

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМД 18-1/2015

Добра - Канцеларијски материјал за 2015./2016. годину

11.05.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми


Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМД 4-1/2015

Добра - Детерџент за машинско прање посуђа коморе пароконвекцијске пећнице.

12.05.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Појашњење конкурсне документације - преузми

Измена конкурсне документације - преузми

Обавешт. о продужетку рока за дост. понуда - преузми

II Питање и одговор - преузми

Отворени поступак јавне набавке бр. ОПР 2/2015. Радови - Капитално одржавање објеката: санација објекта „Пчелица Маја“


29.05.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Измена конкурсне докуменатције - преузми

Отворени поступак јавне набавке бр. ОПУ 9/2015. Услуге – Вођење стручног надзора над грађевинским радовима


04.06.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Отворени поступак јавне набавке бр. ЈНМД 14/1/2015. Добра – Моторна горива


21.05.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМД 7/2015. - Добра ‐ Доставно возило25.05.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Појашњење конкурсне документације - преузми

Обавештење - преузми

Oбавештење о обустави поступка - преузми

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМУ 2/2015. - Услуге фиксне телефоније (предметна јавна набавка је обликована у 2 партије)
20.07.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Појашњење конкурсне документације 1 - преузми

Појашњење конкурсне документације 2 - преузми

Измена конкурсне докуменатције бр. 1 - преузми

Јавна набавка (отворени поступак) бр. ОПД 11/2015. - Добра - Опрема за угоститељство
14.08.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Јавна набавка бр. ЈНМУ 6/2015 - Услуге - Текуће поправке и одржавање термотехничког система.
31.07.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Јавна набавка бр. ЈНМД 3/2015 - Добра – Материјал за образовање.
31.07.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Појашњење конкурсне документације 1 - преузми

Појашњење конкурсне документације 2 - преузми

Појашњење конкурсне документације 3 - преузми

Измена конкурсне докуменатције бр. 1 - преузми

Отворени поступак јавне набавке бр. ОПД 12/2015

Добра – опрема за образовање (обликована у две партије)02.09.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Отворени поступак јавне набавке бр. ОПР 1/2015 - Радови – текуће одржавање објеката

25.08.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Измена конкурсне докуменатције бр. 1 - преузми

Обавешт. о продужетку рока за дост. понуда - преузми

Отворени поступак јавне набавке бр. ОПД 6/2015

Добра – потрошни материјал - (преглед категорија)

31.08.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Појашњење конкурсне докуменатције бр. 1 - преузми

Појашњење конкурсне докуменатције бр. 2 - преузми

Измена конкурсне докуменатције бр. 1 - преузми

Измена конкурсне докуменатције бр. 2 - преузми

Oдлука о додели уговора - преузми

Јавна набавка (отворени поступак) бр. ОПД 11-1/2015. - Добра - Опрема за угоститељство

16.10.2015.

поновљен поступак

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Појашњење конкурсне докуменатције бр. 1 - преузми

Измена конкурсне докуменатције бр. 1 - преузми

Одлука о додели уговора - преузми


Јавна набавка (отворени поступак) – Технолошка опрема за за потребе опремања објекта КДУ у комплексу Електронске индустрије бр. ОПД 20/2015

30.11.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Појашњење конкурсне докуменатције бр. 1 - преузми

Измена конкурсне докуменатције бр. 1 - преузми

Појашњење конкурсне докуменатције бр. 2 - преузми

Измена конкурсне докуменатције бр. 2 - преузми

Одлука о додели уговора - преузми

Обавештење о поднетом захтеву - преузми

Одлука о обустави поступка (партије II-V-VII) - преузми

Обавештење о обустави поступка за партију II - преузми

Обавештење о обустави поступка за партију V - преузми

Обавештење о обустави поступка за партију VII - преузми

Јавна набавка (отворени поступак) – Добра – Опрема за угоститељство, образовање и спорт и потрошни

пластични материјал за опремање новог објекта у комплексу Електронске индустрије број ОПД 21/2015, обликована у 7 партија.

07.12.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Појашњење конкурсне докуменатције бр. 1 - преузми

Појашњење конкурсне докуменатције бр. 2 - преузми

Измена конкурсне докуменатције бр. 1 - преузми

Обавешт. о продужетку рока за дост. понуда - преузми

Одлука о додели уговора - преузмиЈавна набавка мале вредности –  Добра -  Радна и заштитна одећа, обућа и униформе,  број ЈНМД 2/2015

16.11.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Измена конкурсне докуменатције бр. 1 - преузми

Измена конкурсне докуменатције бр. 2 - преузми

Појашњење конкурсне докуменатције бр. 1 - преузми

Појашњење конкурсне докуменатције бр. 2 - преузми

Појашњење конкурсне докуменатције бр. 3 - преузми

Појашњење конкурсне докуменатције бр. 4 - преузми

Одлука о додели уговора - преузми

Одлука о поднетом захтеву за партије III-IV-V - преузми

Јавна набавка (отворени поступак) – Добра - Намирнице за исхрану за 2016. год. обликована у 5 партија бр. ОПД 23/2015

25.11.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Одлука о додели уговора - преузми

Јавна набавка - Добра – Материјал за образовање и спорт за нови објекат у комплексу Електронске индустрије број ЈНМД 22/2015

26.11.2015.

Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Одлука о додели уговора - преузми

Јавна набавка - Добра – Штампачи, број ЈНМД 10/2015

27.11.2015.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНA НАБАВКA И ВРСТА ПОСТУПКА


Позив за подношење понуда - преузми

Конкурсна документација - преузми

Измена конкурсне документације - преузми

Питања и одговори 1 - преузми


Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМУ 4/2015

Услуге - осигурање возила и запослених за 2015/2016. годину.

13.02.2015.

Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМУ 3/2015

Услуге - Интернет услуге

19.02.2015.

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
ЈНМУ 4/2015

Обавештење о закљученом уговору:

- Oсигурање возила и запослених за 2015/2016. годину, партија бр. 1 (Основно колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја)

- Oсигурање возила и запослених за 2015/2016. Годину, партија бр. 2 (Основно осигурање моторних возила од аутоодговорности)

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMU 4-2015.rar

ЈНМУ 3/2015

Обавештење о закљученом уговору: - интернет услуге за 2015/2016. Годину:

партија бр. 1 (Интернет услуге у објекту „Чаролија“ ул. Капетана Радича Петровића бр. 26, Земун)

партија бр. 2 (Интернет услуге у  27 објеката у Земуну)

партија бр. 3 (Интернет услуге у објекту „Мала сирена“, Земунски кеј бб, Земун)


Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Internet 2015-2016.rar

ЈНМД 13/2015

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ЈНМД 13/2015  (добра - моторна горива за 2015. годину)Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMD 13-2015.doc

ЈНМД 5/2015

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ЈНМД 5/2015  (добра -материјал за одржавање хигијене за 2015/16)


Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMD5-2015.doc

ЈНМУ 5/2015

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ЈНМУ 5/2015 - Здравствене услуге – санитарни прегледи за 2015/2016.г

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMU5-2015.doc

ЈНМУ 7/2015

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ЈНМУ 7/2015 - Текуће поправке и одржавање саобраћајних средстава и моторне опреме, партија бр. 1 - Услуге поправки и одржавањa саобраћајних средстава

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMU 7-2015 -partija 1 ODRZAVANJE SAOBRACAJNIH SREDSTAVA I MOTORNE OPREME.doc

ЈНМУ 7/2015

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ЈНМУ 7/2015 - Текуће поправке и одржавање саобраћајних средстава и моторне опреме, партија бр. 2 - Услуге поправки и одржавањa саобраћајних средстава

Obavestenje partija 2 JNMU 7-2015 ODRZAVANJE SAOBRACAJNIH SREDSTAVA I MOTORNE OPREME.doc

ЈНМУ 8/2015

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ЈНМУ 8/2015 - Услуге - Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство и угоститељство


OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - JNMU 8 - 2015.doc

ЈНМУ 18/2015

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ЈНМУ 18/2015 - Добра - Набавка канцеларијскг материјала

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - JNMU 18-2015.pdf

ЈНМД 14/1/2015

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ЈНМД 14/1/2015 - Добра - Набавка моторног горива

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - GORIVO-2.pdf

ЈНМД 7/2015

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ЈНМД 7/2015 - Добра - Моторно возило

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - vozilo.pdf

ЈНМД 3/2015

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ЈНМД 3/2015 - Добра - Материјал за образовање

OBAVESTENE O ZAKLJUCENOM UGOVORU  - MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE JNMD 3-2015.pdf

ЦЈН 1/15

Обавештење о закљученом уговору за - Централизовану јавну набавку 1/15 – Добра – Погонска горива за

моторна возила, гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - Eko Serbia CJN 1-15.pdf

ЈНМУ 11/2015

Обавештење о закљученом уговору - Централизована јавна набавка бр. ЈНМУ 11/15 – Услуге мобилне телефоније

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMU 11-2015.pdf RAR архива

ОПД 6/2015

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ОПД 6/2015 - Добра - Потрошни материјал, партије 1-8

ОПР 1/2015

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ОПР 1/2015 - Радови - Текуће одржавање објеката

Obavestenje o zakljucenom ugovoru OPR 1-2015.doc

ОПД 12/2015

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ОПД 12/2015 - Добра - Опрема за образовање, партије 1-2

RAR архива

ОПД 11‐1/2015

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ОПД 11‐1/2015 - Добра - Опрема за угоститељство

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU - KVATRO PLUS 11‐1-2015.pdf

ЈНМД 4-1/2015

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ЈНМД 4‐1/2015 - Добра - детерџент за машинско прање

посуђа и коморе пароконвекцијске пећнице

пароконвекцијске пећнице

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMD 4-1-2015.pdf

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ОПД 23-2015 - П1 - Добра - намирнице за исхрану за 2016. годину, партија бр. 1 (јаја „А“ класе)

ОПД 23/2015

Obavestenje o zakljucenom ugovoru P1 OPD 23-2015.pdf

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ОПД 23-2015 - П2 - Добра- намирнице за исхрану за 2016. годину, партија бр. 2 (хлеб, коре за питу и квасац)

ОПД 23/2015

Obavestenje o zakljucenom ugovoru P2 OPD 23-2015.pdf

- Обавештење о закљученом уговору за партију VI –  42923200‐4 – Ваге, 33192000‐2 – Медицински намештај; „ITRO‐COOP“ d.o.o.

- Обавештење о закљученом уговору за партију I - 39220000‐0 – кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство; 39221100‐8 – кухињско посуђе; 39221260‐7 – метално кухињско посуђе за велике кухиње; “KVATRO PLUS”

- Обавештење о закљученом уговору за партију III - 37400000‐2 – Спортска роба и опрема; “SPORTIMPEX”


- Обавештење о закљученом уговору за партију IV39512000‐4 ‐ постељина „ZOMEX“

ОПД 21/2015

Obavestenje o zakljucenom ugovoru OPD 21-2015 - Itro coop.pdf Obavestenje o zakljucenom ugovoru OPD 21-2015 - Kvatro.pdf Obavestenje o zakljucenom ugovoru OPD 21-2015 - Sportimpex.pdf Obavestenje o zakljucenom ugovoru OPD 21-2015 - Zomex.pdf

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2015.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке

Контакт особе:

Жељко Зековић - Сарадник за финансијско-рачуноводствене послове

Е-пошта: javnenabavke@pudrsimamilosevic.edu.rs

Контакт телефон: 011 / 2606 - 662  (локал 115)

Бранка Булатовић - Службеник за јавне набавке

Е-пошта: brankab@pudrsimamilosevic.edu.rs

Контакт телефон: 011 / 2606 - 662  (локал 115)

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ОПД 20/2015 - Добра- Технолошка опрема за потребе

опремања објекта Комбиноване дечје установе у комплексу Електронске индустријe

ОПД 20/2015

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Kvatro plus OPD20-2015.pdf