Просторна организација - Објекат није наменски грађен већ је постојећи адаптиран за потребе деце јасленог узраста. Рад се одвија у 5 просторија у два нивоа. Трпезарија се налази у оквиру радне собе а у ходнику гардеробе и санитарни чвор за децу. За активности деце на отвореном простору користи се пространо двориште опремљено спорским реквизитима адекватним узрасту.

Организација група - С обзиром на просторне могућности, у јаслама се формира 5 васпитних група уједначених по узрасту деце (до 3 године), у целодневном боравку.

Са децом ради 10 медицинских сестара, а послове у свом домену обављају још и једна сервирка и две спремачице. Васпитно-образовни програми - У реализацији васпитно- образовних активности полази се од захтева Основа програма а у складу са узрастом деце. Активности се организују у оквиру свих аспеката развоја уз коришћење адекватних средстава и импровизација. Од специфичних програма који се овде реализујује пројекат „Интелектуалне и језичке активности" у који су укључени и родитељи.
Адреса: Новоградска 73

Телефон: 011 2610 481


 Е-пошта: rjpalcic@pudrsimamilosevic.edu.rs


Узраст:  дo 3 год.

 Број васп. група: 5

Површина објекта: 246 м2

Површина дворишта: 318 м2

Начин грејања: Лож уље

Локација:

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2017.

почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

 Саграђен: 1946. год.