Документа и извештаји

Правилник о ближем уређивању поступка набавки

Пословник о раду  Савета родитеља установе

Правила понашања у ПУ „Др Сима Милошевић“ Земун  

Правилник о заштити и безбедности деце

Предшколски програм 

Статус Предшколске установе „Др Сима Милошевић“ Земун    

Правилник о организацији и систематизацији послова у ПУ Земун

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Лице за заштиту података о личности у Предшколској установи  „Др Сима Милошевић“ – Земун

одређено од стране директора установе је Лидија Грбић, секретар установе.

Контакт подаци:

Капетана Радича Петровића 26, Земун, канцеларија секретара установе

Е – пошта:  sekretarustanove@pudrsimamilosevic.edu.rs

Контакт телефон:  011 / 2606 – 662

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58.  Закона о заштити  података о личности („Сл.гласник РС“ бр. 87/2018 од 13.11.2018.)

Што између осталога подразумева информисање и давање мишљења директору установе и запосленима у установи о законским обавезама које имају у вези са заштитом података о личности.

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Одговорно лице за информације од јавног значаја у Предшколској Установи „Др  Сима Милошевић“ – Земун,

Капетана Радича Петровића 26,

– Лидија Грбић, секретар установе

Tелефон:  011 / 2606 – 662

Е – пошта:  sekretarustanove@pudrsimamilosevic.edu.rs

финансијски извештаји и планови

Финансијски план за  2024.  годину 

Финансијски извештај – завршни рачун за 2023. год

Финансијски извештај – извршење буџета Образац  5 

Финансијски извештај – извршење буџета Образац  5 

Финансијски извештај – извршење буџета Образац  5 

Финансијски извештај – извршење буџета Образац  5 

измене финансијских планова

I измена финансијског плана за 2023.  

II измена финансијског плана за 2023.  

III измена финансијског плана за 2023.  

IV измена финансијског плана за 2023.  

V измена финансијског плана за 2023.  

VI измена финансијског плана за 2023.  

VII измена финансијског плана за 2023.  

VIII измена финансијског плана за 2023.  

IX измена финансијског плана за 2023.  

X измена финансијског плана за 2023.  

XI измена финансијског плана за 2023.  

XII измена финансијског плана за 2023.  

XIII измена финансијског плана за 2023.  

XIV измена финансијског плана за 2023.  

XV измена финансијског плана за 2023.  

XVI измена финансијског плана за 2023.  

XVII измена финансијског плана за 2023.  

XIX измена финансијског плана за 2023.  

XX измена финансијског плана за 2023.  

XXI измена финансијског плана за 2023.  

XXII измена финансијског плана за 2023.  

XXIII измена финансијског плана за 2023.  

XXIV измена финансијског плана за 2023.  

XXV измена финансијског плана за 2023.  

XXVI измена финансијског плана за 2023.  

XXVII измена финансијског плана за 2023.  

XXVIII измена финансијског плана за 2023.  

XXIX измена финансијског плана за 2023.  

XXX измена финансијског плана за 2023.  

XXXI измена финансијског плана за 2023.  

XXXII измена финансијског плана за 2023.  

XXXIII измена финансијског плана за 2023.  

Биланс стања

Биланс прихода и расхода

Извештај о извршењу буџета

Извештај о капиталним издацима и примањима

Извештај о новчаним токовима