Јавне набавке

 Члан 1.

          Овим законом уређују се правила поступака јавних набавки које спроводе наручиоци или други субјекти у случајевима одређеним овим законом, ради закључења уговора о јавној набавци добара, услуга или радова, оквирног споразума, као и спровођења конкурса за дизајн.

          Овим законом уређује се и:  послови и облик организовања Канцеларије за јавне набавке; надлежност, уређење  и друга питања у вези са делокругом рада Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; поступак заштите права у поступцима јавних набавки и другим случајевима у складу са законом и друга питања од значаја за јавне набавке.

     Више информација можете пронаћи на сајту Канцеларија за јавне набавке:  www.ujn.gov.rs  Закон о изменама  и допунама  Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 92/2023. )

Члан 88.

            План јавних набавки и све његове касније измене или допуне, наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од десет дана од дана доношења.

 

Контакт особе :

Жељко Зековић  –  Службеник за јавне набавке

Е-пошта:  javnenabavke@pudrsimamilosevic.edu.rs

Контакт телефон:    011 / 2606 – 662

Актуелним јавним набавкама можете приступити преко  портала за јавне набавке

План јавних набавки за 2024.  прва измена  Верзија 2.

План јавних набавки за 2024. годину

План јавних набавки за 2022. Вер 4

План јавних набавки за 2022. Вер 3.

План јавних набавки за 2022.  Изм 1. Вер 2.

План јавних набавки за 2022. годину

Четврта измена плана јавних набавки за 2021. годину

Трећа измена плана јавних набавки који се ЗЈН не прим.  2021. годину

Трећа измена плана јавних набавки за 2021. годину

Друга измена плана јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину (Вер. 2)

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину измена 1

План јавних набавки за 2020. годину измена 1 и 3

План јавних набавки за 2020. годину  по новом ЗЈН  верзија 1

План јавних набавки за 2020. годину  по новом ЗЈН  верзија 2

План јавних набавки за 2020. годину  по новом ЗЈН  верзија 3