Контакт особе:


Жељко Зековић - Сарадник за финансијско-рачуноводствене послове

Е-пошта: javnenabavke@pudrsimamilosevic.edu.rs

Контакт телефон: 011 / 2606 - 662  (локал 115)


Бранка Булатовић - Службеник за јавне набавке

Е-пошта: brankab@pudrsimamilosevic.edu.rs

Контакт телефон: 011 / 2606 - 662  (локал 115)


Марина Вигњевић - Службеник за јавне набавке

Е-пошта: marinav@pudrsimamilosevic.edu.rs

Контакт телефон: 011 / 2606 - 662  (локал 115)

Законом о јавним набавкама уређују се услови, начин и поступак набавке добара и услуга и уступања извођења радова у случајевима када је наручилац тих набавки државни орган, организација, установа или друго правно лице одређено овим законом; одређује начин евидентирања уговора и других података о јавним набавкама; одређују послови и облик организовања Управе за јавне набавке; образује Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки; одређује начин заштите права понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки; уређују и друга питања од значаја за јавне набавке.


Више информација можете пронаћи на сајту Управе за јавне набавке:    www.ujn.gov.rs


 


Закон о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ 91/19)

Објављивање и достављање конкурсне документације

Члан 62

Наручилац је дужан да истовремено са објављивањем позива за подношење понуда, објави конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

У случају да је део конкурсне документације поверљив, наручилац ће у делу конкурсне документације који објави, навести на који начин и под којим условима заинтересована лица могу преузети поверљиве делове конкурсне документације.

Zakon_o_JN-2019.pdf

Предшколска установа ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ - Земун

2021.

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
почетна | о нама | галерија | родитељи | актуелности | вртићи | контакт | јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

PRAVILNIK O JN PUSM.pdf Adobe Acrobat Reader PDF

Microsoft WORD документ

WinRAR архива

Adobe Acrobat Reader PDF документ

Актуелним јавним набавкама можете приступити преко портала за јавне набавке

План јавних набавки за 2020. год.

План јавних набавки за 2020. год. измена 1

План јавних набавки за 2020. год. измена 1 и 3

План јавних набавки за 2020. год. по новом ЗЈН верзија 1

План јавних набавки за 2020. год. по новом ЗЈН верзија 2

План јавних набавки за 2020. год. по новом ЗЈН верзија 3

plan javnih nabavki za 2020.pdf plan jav nab za 2020  izmena 1.pdf plan jav nab za 2020 izmena 1 i 3.pdf plan jav nab 2020 po novom ZJN verzija 1.pdf plan jav nab po novom ZJN verzija 2.pdf plan jav nab po novom ZJN verzija 3.pdf

План јавних набавки за 2021. год.

plan_javnih_nabavki_za_2021.pdf

План јавних набавки за 2021. год. (Вер. 2)

plan javnih nabavkin verzija 2 - 2021.pdf